Umowa zlecenie nie jest umową o pracę, jest to umowa cywilno-prawna, w związku z czym jej kwestie nie reguluje prawo pracy. Nie stosuje się wobec niej przepisów z kodeksu pracy.

Charakteryzuje ją duża swoboda kształtowania treści, dzięki wielu zaletom coraz częściej jest ona stosowana w formie ustalania podstaw prawnych świadczenia usług. Umowa ta polega na tym, że strona, która bierze zlecenie tzw. zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz drugiej strony – zleceniodawcy - określonej w umowie czynności prawnej.

Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonych zadań z zachowaniem należytej staranności, co oznacza, że nie odpowiada on za rezultat wykonanych przez siebie czynności. W sytuacji, gdy umowa zlecenie zostaje zawarta z kilkoma osobami, to odpowiadają oni solidarnie za zachowanie należytej staranności przy realizacji zlecenia. Tak samo solidarnie odpowiadają i zleceniodawcy za swoje zobowiązania wobec zleceniobiorcy.

Umowę tą regulują przepisy kodeksu cywilnego, co do czasu jej trwania nie ma żadnych ograniczeń, tak więc można ja zawierać na dowolny okres, to wyłącznie zależy od stron umowy. Więc może być ona zawarta na kilka tygodni jak i na okres kilku miesięcy czy nawet lat. Nie ma żadnych ograniczeń w tym względzie.

Należy jednak sprawdzić czy umowa ta nie spełnia przesłanek stosunku pracy, czyli osoba wykonująca zlecenie wykonuje pracę na rzecz pracodawcy w czasie i miejscu przez niego przeznaczonym oraz czy w zamian otrzymuje stosowne wynagrodzenie, jeśli mammy do czynienia z taką sytuacją to mimo nazwy umowy zlecenia nawiązuje się zatrudnienie pracownicze. Zleceniobiorca ma możliwość zwrócić się do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

umowa, umowa cywilno-prawna, umowa zlecenie