Zgodnie z treścią art. 22 kodeksu pracy § 1: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. A § 12 mówi że: „Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1”.

 Co zawiera umowa

Pracodawca więc nie ma prawa zatrudniać pracownika na treść umowy cywilnoprawnej jeżeli treść umowy będzie zbieżna z warunkami wykonywania pracy określonymi w kodeksie pracy. Ustawodawca stwierdził, iż to nie nazwa (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o pracę) decyduje o rodzaju stosunku prawnego tylko treść.

 Różnice między umowami

Dla przypomnienia. Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się bowiem z obowiązkiem ubezpieczenia pracownika. Ponadto pracownika na umowie o pracę ma więcej profitów z tego, iż pracuję na tę umowę. Jeżeli w naszej umowie znajdzie się np. zapis o tym, że usługa może zostać wykonana zastępczo przez inną osobą, czy też podkreślone zostanie, że usługa wykonywana jest samodzielnie, bez nadzoru to jest domniemanie, iż mamy tutaj do czynienia z umową o świadczenie usług a nie umową o pracę.

umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa